Bài giảng Tài chính hành chính sự nghiệp - Chương 4: Quản lý, sử dụng tài sản công

Bài giảng Tài chính hành chính sự nghiệp - Chương 4: Quản lý, sử dụng tài sản công, cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề chung về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; Tiêu chuẩn định mức sử dụng đối với một số tài sản; Quản lý sử dụng tài sản tại cơ quan Nhà nước; Quản lý sử dụng tài sản tại đơn vị Sự nghiệp; Quy trình quản lý sử dụng tài sản Nhà nước; Quyền, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị và của người đứng đầu được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.