Bài giảng tài chính quốc tế 1 - Bài 3: Những vấn đề cơ bản về tỷ giá

"Bài giảng tài chính quốc tế 1 - Bài 3: Những vấn đề cơ bản về tỷ giá" được biên soạn nhằm thông tin về các kiến thức tổng quan về tỷ giá; các chế độ tỷ giá trong lịch sử; các nhân tố tác động đến tỷ giá; chính sách tỷ giá.