Bài giảng Tiết kiệm và chi tiêu đầu tư, hệ thống tài chính - Trương Quang Hùng

Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Mối quan hệ giữa tiết kiệm và chi tiêu đầu tư, vai trò của hệ thống tài chính trong chuyển quỹ tiết kiệm sang chi tiêu đầu tư, hệ thống tài chính và khủng hoảng tài chính, vấn đề chính sách đối với khủng hoảng.