Bài thuyết trình marketing - Phân phối sản phẩm

Khái Niệm
Philips Kotler
1
Siêu thị là cửa hàng tự
phục vụ tương đối lớn
có mức chi phí thấp, tỷ
suất lợi nhuận không
cao và khối luợng hàng
hóa bán ra lớn, đảm
bảo thỏa mãn đầy đủ
nhu cầu của người tiêu
dùng về thực phẩm,
bột giặt, các chất tẩy
rửa và những mặt
hàng chăm sóc nhà
cửa.
2
Siêu thị là cửa
hàng bán lẻ theo
phương thức tự
phục vụ có diện
tích từ 400m2 đến
2500m2 chủ yếu
bán hàng thực
phẩm.