Ebook Bài tập thống kê ứng dụng trong kinh doanh bằng Excel: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Bài tập thống kê ứng dụng trong kinh doanh bằng Excel" tiếp tục trình bày các bài tập: Phân tích phương sai và thiết kế thử nghiệm; Hồi quy tuyến tính đơn; Hồi quy bội; Khảo sát mẫu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.