Ebook Chuyển đổi các doanh nghiệp nhà nước (quản lý sự thay đổi triệt để tổ chức trong môi trường phi điều tiết): Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Chuyển đổi các doanh nghiệp nhà nước (quản lý sự thay đổi triệt để tổ chức trong môi trường phi điều tiết)" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Tiến hành cải cách, môi trường thay đổi, những ảnh hưởng chính đến quá trình chuyển đổi. Mời các bạn tham khảo.