Ebook Chuyển giao công nghệ ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp - TSKH. Phan Xuân Dũng (chủ biên)

Nội dung cuốn sách Chuyển giao công nghệ ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp do TSKH. Phan Xuân Dũng (chủ biên) biên soạn gồm 4 chương: Chương 1 nêu lên những khái niệm cơ bản về chuyển giao công nghệ; Chương 2 đánh giá khái quát tình hình chuyển giao công nghệ của một số nước trên thế giới; Chương 3 đánh giá thực trạng chuyển giao công nghệ ở Việt Nam; Chương 4 đề xuất các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả chuyển giao công nghệ ở Việt Nam trong những năm tới.