Ebook Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam 2019

"Ebook Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam 2019" gồm 3 chương với các nội dung Nghiên cứu và phát triển giới thiệu hiện trạng và quá trình phát triển qua các năm của nguồn lực cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (nhân lực, đầu tư); đổi mới sáng tạo giới thiệu môi trường đổi mới sáng tạo, đặc biệt là hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; kết quả hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trình bày những đóng góp của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo!