Ebook Phương pháp Quản lý nhân sự và tài chính: Phần 1

Phần 1 của cuốn "Phương pháp quản lý tài chính và nhân sự" trình bày các nội dung chính sau: Quản lý tài chính trong doanh nghiệp, chức năng tài chính, giải quyết nhu cầu vốn, tạo vốn trong kinh doanh, huy động vốn từ nguồn trái phiếu công ty, quản lý chi phí, thanh toán quốc tế. Để có thêm tư liệu phục vụ cho học tập và nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo 2 phần của ebook.