Ebook Tính tích cực nghề nghiệp của công chức - Một số nhân tố ảnh hưởng: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook "Tính tích cực nghề nghiệp của công chức - Một số nhân tố ảnh hưởng" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung: Tác động của một số đặc điểm văn hóa lối sống đến tính tích cực nghề nghiệp, ứng xử trong giải quyết quan hệ giữa hoạt động nghề nghiệp và việc chăm lo cuộc sống gia đình, môi trường làm việc như một nhân tố ảnh hưởng đến tính tích cực nghề nghiệp, quan hệ đồng nghiệp trong cơ quan khảo.