Ebook Tuyển tập các phương pháp thẩm định giá trị tài sản - Đoàn Văn Trường

Ebook Tuyển tập các phương pháp thẩm định giá trị tài sản giúp các bạn nắm được những kiến thức về: Những cơ sở lý luận của thẩm định giá và giới thiệu về công tác thẩm định giá, các phương pháp thẩm định giá trị bất động sản, các phương pháp thẩm định giá máy móc thiết bị, các phương pháp thẩm định giá trị tài sản vô hình, các tiêu chuẩn của ủy ban Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế năm 2000 và những phép toán áp dụng trong công tác thẩm định giá.