Giáo trình Kế toán giá thành - ThS. Phan Đức Dũng

Trong cuốn Giáo trình Kế toán giá thành này tác giả cố gắng trình bày nội dung kế toán giá thành và chuyển những nội dung cơ bản này thành những kỹ năng thông qua những ví dụ ứng dụng để độc giả hiểu rõ hơn nội dung của môn học. Giáo trình gồm 9 chương. Từ chương 2 đến chương 8 bao gồm những nội dung lý thuyết về kế toán giá thành như: Kế toán trong doanh nghiệp, kế toán giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp, chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm công nghiệp, các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang, tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp, kế toán hoạt động sản xuất phụ, kế toán trong doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp và kế toán xây lắp. Còn chương cuối cùng là tổng hợp các bài tập ứng dụng và bài tập tự giải giúp sinh viên tự lượng giá các kiến thức đã học.