Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp - PGS.TS. Nghiêm Văn Lợi (chủ biên)

Giáo trình gồm 8 chương: Chương 1: Tổng quan về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp; Chương 2: Kế toán tiền, vật tư, sản phẩm, hàng hóa; Chương 3: Kế toán tài sản cố định và đầu tư XDCB; Chương 4: Kế toán thanh toán; Chương 5: Kế toán các nguồn kinh phí; Chương 6: Kế toán các khoản chi trong đơn vị HCSN; Chương 7: Kế toán các khoản thu trong đơn vị HCSN; Chương 8: Phương pháp lập báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán NSNN....