Giáo trình Kinh tế công cộng: Tập 1 - ĐH Kinh tế Quốc dân

Giáo trình Kinh tế công cộng tập 1 trình bày về những vấn đề công cộng. Kết cấu tập 1 bao gồm 6 chương với các nội dung lần lượt: Tổng quan về vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường và đối tượng nghiên cứu của môn học Kinh tế Công cộng, chính phủ với vai trò phân bổ nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, chính phủ với vai trò ổn định kinh tế vĩ mô trong điều kiện toàn cầu hóa, lựa chọn công cộng, các công cụ chính sách can thiệp chủ yếu của chính phủ trong nền kinh tế thị trường.