Giáo trình Lập dự án đầu tư - PGS.TS. Nguyễn Bạch Tuyết (chủ biên)

Giáo trình Lập dự án đầu tư do PGS.TS. Nguyễn Bạch Tuyết (chủ biên). Nội dung cuốn giáo trình nêu lên một số vấn đề về đầu tư và dự án đầu tư, trình tự, nội dung nghiên cứu và công tác tổ chức dự án, nghiên cứu các căn cứ chủ yếu hình thành dự án đầu tư, nghiên cứu khía cạnh kĩ thuật của dự án, nghiên cứu khía cạnh tổ chức quản lý và nhân sự dự án đầu tư, so sánh lựa chọn phương án đầu tư, ứng dụng Excel trong lập dự án và một số vấn đề về quản lý dự án đầu tư.