Giáo trình Lịch sử kinh tế: Phần 2

Phần 2 của giáo trình "Lịch sử kinh tế" sẽ trình bày về lịch sử kinh tế Việt Nam: Kinh tế việt Nam thời kỳ phong kiến, kinh tế Việt Nam trong thời kỳ thực dân Pháp thống trị (1858-1945), kinh tế Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954), kinh tế Việt Nam trong thời kỳ đất nước tạm thời bị chia cắt làm hai miền (1976-1985), kinh tế Việt Nam thời kỳ đổi mới (từ 1986 đến nay). Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.