Giáo trình Lý thuyết thống kê - NXB Xây dựng

Giáo trình Lý thuyết thống kê do NXB Xây dựng ấn hành có kết cấu nội dung gồm 8 chương trình bày về: Đối tượng nghiên cứu, quá trình nghiên cứu, điều tra chọn mẫu, phân tổ thống kê, các mức độ của hiện tượng kinh tế xã hội, hồi quy và tương quan,...