Giáo trình Pháp luật đại cương: Phần 2 - TS. Bùi Ngọc Tuyền

Cuốn "Pháp luật đại cương" nhằm trang bị cho sinh viên những lý thuyết chung về khái niệm cơ bản của khoa học pháp lý về Nhà nước và Pháp luật, những nội dung cơ bản của các ngành luật gốc như Hiến pháp, Hành chính, Dân sự, Hình sự trong hệ thống Pháp luật Việt Nam. Nội dung của phần 2 trong giáo trình Pháp luật đại cương trình bày những vấn đề chung về pháp luật gồm 7 bài: Các khái niệm cơ bản về pháp luật, quy phạm pháp luật, vi phạm pháp luật, luật dân sự