Giáo trình Quản trị chiến lược: Phần 1

Giáo trình Quản trị chiến lược: Phần 1 do ThS Lê Thị Bích Ngọc biên soạn tập trung trình bày các vấn đề cơ bản tổng quan về quản trị chiến lược; phân tích và dự báo môi trường kinh doanh; sứ mạng mục tiêu của doanh nghiệp;...