Giáo trình Tin học đại cương: Phần 2 - Nguyễn Gia Phúc (chủ biên)

Phần 2 Giáo trình Tin học đại cương do Nguyễn Gia Phúc (chủ biên) trình bày về kỹ thuật lập trình với ngôn ngữ lập trình cơ bản là Pascal. Cuốn sách được trình bày dễ hiểu, có nhiều ví dụ minh họa, sau mỗi phần đều có những bài tập được sắp xếp từ dễ đến khó phù hợp với trình độ học sinh trung học chuyên nghiệp.