Bài giảng Chính sách kinh tế - xã hội - Chương 2: Tổng quan về chính sách kinh tế - xã hội

Bài giảng Chính sách kinh tế - xã hội - Chương 2: Tổng quan về chính sách kinh tế - xã hội. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: bản chất và vai trò của chính sách kinh tế - xã hội; phân loại chính sách kinh tế - xã hội; yêu cầu đối với chính sách kinh tế - xã hội;... Mời các bạn cùng tham khảo!