Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Chương 3 - TS. Hồ Ngọc Ninh

Bài giảng "Phương pháp nghiên cứu kinh tế - Chương 3: Thu thập dữ liệu và thông tin nghiên cứu" bao gồm các nội dung: Khái niệm, mục đích thu thập thông tin, quá trình thu thập thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo.