Ebook Bài tập và bài giải Quản trị dự án hiện đại: Phần 1 - NXB Tài chính

Phần 1 ebook gồm các chương: Quyết định chọn dự án, rủi ro trong quản trị dự án, hình thành dự án. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.