Ebook Khoa học và công nghệ Việt Nam 2017: Phần 1

Ebook Khoa học và công nghệ Việt Nam 2017: Phần 1 thông tin đến các bạn những thông tin về định hướng phát triển khoa học và công nghệ; quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ; nguồn lực khoa học và công nghệ; kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.