Ebook MBA trong tầm tay - chủ đề quản lý chiến lược: Phần 1

Phần 1 cuốn sách MBA trong tầm tay - chủ đề quản lý chiến lược có kết cấu nội dung gồm có 2 phần giới thiệu về: chiến lược chiến thắng trên thị trường, các nhân tố đầu vào chiến lược: phân tích môi trường ngoại tại và môi trường nội tại. Mời các bạn cùng tham khảo!