Ebook MBA trong tầm tay - chủ đề quản lý chiến lược: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách MBA trong tầm tay - chủ đề quản lý chiến lược có kết cấu nội dung gồm phần còn lại giới thiệu cho các bạn về: hoạch định chiến lược, xác định và đánh giá tùy chọn chiến lược, quản lý thay đổi chiến lược liên kết chiến lược và hành động. Mời các bạn cùng tham khảo!