Ebook Những trang sử vẻ vang II: Phần 2

Ebook Những trang sử vẻ vang II: Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Một ông Bao Công Việt Nam; Đông Tây gặp gỡ bước đầu; Dân là gốc nước; Thày trung, tớ nghĩa; Nghĩa bắt phải chết;... Mời các bạn tham khảo.