Ebook Thiết kế để tăng trưởng: Phần 1

"Ebook Thiết kế để tăng trưởng: Phần 1" cung cấp những kiến thức về lý thuyết về kinh doanh thông qua kinh nghiệm, sự thành công của Coca Cola bao gồm thiết kế cho quy mô gồm thiết kế, quy mô, sự phức tạp.