Ebook Tự học SQL: Phần 2 - Nguyễn Công Tuấn, Lê Trần Diễm Quý

Ebook Tự học SQL: Phần 2 giúp các bạn nắm được những kiến thức về: Kiểm soát việc xử lý giao tác, cách sử dụng con trỏ, một số đặc trưng của SQL. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin và những bạn quan tâm tới SQL.