Ebook Lịch sử thế giới (Tập 3): Phần 1

Lịch sử thế giới (Tập 3) do Nguyễn Hiến Lê và Thiên Giang biên soạn gồm có 3 nội dung chính. Phần 1 sẽ trình bày về thời cận đại Châu Âu, gồm 14 chương với những nội dung chính sau: Châu Âu từ Trung cổ sang Cận đại, sự phát kiến các đường hàng hải, sự mở mang đất thực dân, văn nghệ phục hưng, cách mạng tôn giáo phong trào cải cách,...và các nội dung khác. Mời các bạn cùng tham khảo.