Ebook Những trang sử vẻ vang I: Phần 1

Ebook Những trang sử vẻ vang I: Phần 1 gồm có những chủ đề chính sau: Mở đầu cho cuốn sử yêu nước; Phất cờ nương tử thay quyền tướng quân; Đầu voi phất ngọn cờ vàng; Nước lã vã nên hồ; Vua đồng lầy; Xin giết tôi đi; Sông Bạch Đằng;... Mời các bạn cùng tham khảo.