Giáo trình Xã hội học đại cương: Phần 1 - Võ Tá Tri, Vũ Văn Hùng (Đồng chủ biên)

Giáo trình "Xã hội học đại cương" được biên soạn nhằm giới thiệu những kiến thức và phương pháp nghiên cứu xã hội học hết sức cơ bản phục vụ cho giảng dạy và học tập môn học. Phần 1 của giáo trình gồm 3 chương đầu, trình bày về: đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng, nhiệm vụ của xã hội học; hành động xã hội, tương tác xã hội và quan hệ xã hội; cơ cấu xã hội, di động xã hội và thiết chế xã hội;... Mời các bạn cùng tham khảo!