• Bài giảng Kế toán quản trị 2: Bài 9 - ThS. Lê Ngọc Thăng

  Bài giảng Kế toán quản trị 2: Bài 9 - ThS. Lê Ngọc Thăng

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Kế toán quản trị 2 - Bài 9: Thông tin kế toán quản trị cho việc ra quyết định kinh doanh dài hạn" để nắm các kiến thức về khái niệm, phân loại và ý nghĩa của các quyết định dài hạn; đặc điểm của các quyết định dài hạn; các phương pháp ra quyết định dài hạn.

   27 p hce 25/01/2021 17 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị 2: Bài 8 - ThS. Lê Ngọc Thăng

  Bài giảng Kế toán quản trị 2: Bài 8 - ThS. Lê Ngọc Thăng

  "Bài giảng Kế toán quản trị 2 - Bài 8: Thông tin kế toán quản trị cho việc ra quyết định kinh doanh ngắn hạn" cung cấp các kiến thức bao gồm khái niệm và đặc điểm của các quyết định ngắn hạn; phân tích thông tin cho việc ra quyết định ngắn hạn; nội dung các quyết định ngắn hạn trong doanh nghiệp.

   35 p hce 25/01/2021 14 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị 2: Bài 7 - ThS. Trần Trung Tuấn

  Bài giảng Kế toán quản trị 2: Bài 7 - ThS. Trần Trung Tuấn

  "Bài giảng Kế toán quản trị 2 - Bài 7: Định giá bán sản phẩm trong doanh nghiệp" với các nội dung lý thuyết cơ bản và ý nghĩa về định giá sản phẩm; vai trò và các nhân tố ảnh hưởng; nội dung định giá sản phẩm.

   48 p hce 25/01/2021 11 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị 2: Bài 6 - ThS. Trần Trung Tuấn

  Bài giảng Kế toán quản trị 2: Bài 6 - ThS. Trần Trung Tuấn

  "Bài giảng Kế toán quản trị 2 - Bài 6: Kế toán trách nhiệm" với mục tiêu giúp các bạn những kiến thức về khái niệm và phân loại trung tâm trách nhiệm; báo cáo bộ phận và phân tích báo cáo bộ phận; phân bổ chi phí gián tiếp; phương pháp xác định chi phí sản phẩm và phân tích báo cáo kết quả kinh doanh.

   47 p hce 25/01/2021 11 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 6 - PGS.TS. Trần Quý Liên

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 6 - PGS.TS. Trần Quý Liên

  "Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Bài 6: Hệ thống thông tin kế toán chu trình bán hàng" được biên soạn với mục tiêu giúp các bạn nắm được các kiến thức về khái quát chung về chu trình bán hàng; quy trình thông tin kế toán trong chu trình bán hàng; các rủi ro tiềm ẩn và vấn đề kiểm soát thông tin trong chu trình bán hàng.

   27 p hce 26/12/2020 28 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 5 - PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Liên

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 5 - PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Liên

  "Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Bài 5: Hệ thống thông tin kế toán chu trình sản xuất" làm rõ được các hoạt động chính và dòng thông tin liên quan trong chu trình sản xuất; làm rõ cách thức tổ chức thông tin kế toán chu trình sản xuất; xác định được các rủi ro tiềm tàng và các hoạt động kiểm soát trong chu trình sản xuất.

   32 p hce 26/12/2020 28 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 4 - ThS. Trần Trung Tuấn

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 4 - ThS. Trần Trung Tuấn

  "Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Bài 4: Hệ thống thông tin kế toán chu trình nhân sự" trình bày khái quát chung về chu trình nhân sự; quy trình thông tin kế toán chu trình nhân sự; các rủi ro tiềm tàng và thủ tục kiểm soát thông tin chu trình nhân sự.

   41 p hce 26/12/2020 18 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 3 - GV. Trần Đức Vinh

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 3 - GV. Trần Đức Vinh

  "Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Bài 3: Hệ thống thông tin kế toán chu trình mua hàng" thông tin đến các bạn kiến thức về khái quát chung về chu trình hàng; quy trình thông tin kế toán chu trình mua hàng; các rủi ro tiềm tàng và kiểm soát thông tin chu trình mua hàng.

   45 p hce 26/12/2020 22 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 2 - TS. Lê Kim Ngọc

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 2 - TS. Lê Kim Ngọc

  "Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 2: Các công cụ mô tả hệ thống thông tin kế toán" trình bày các công cụ mô tả hệ thống thông tin kế toán; sơ đồ dòng dữ liệu data Flow diagrams – DFD; lưu đồ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   42 p hce 26/12/2020 24 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 1 - TS. Phạm Đức Cường

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 1 - TS. Phạm Đức Cường

  "Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Bài 1: Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán" được biên soạn với mục tiêu cung cấp các kiến thức về khái niệm về hệ thống và hệ thống thông tin quản lý; khái niệm và vai trò của hệ thống thông tin kế toán; các yếu tố cấu thành hệ thống thông tin kế toán; các mức độ ứng dụng công nghệ thông tin...

   36 p hce 26/12/2020 24 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Bài 5 - ThS. Phí Văn Trọng

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Bài 5 - ThS. Phí Văn Trọng

  "Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Bài 5: Báo cáo tài chính" trình bày các hệ thống báo cáo trong báo cáo tài chính.; cơ sở và phương pháp lập báo cáo tài chính; kết cấu của từng báo cáo; thời điểm lập, gửi và nơi gửi báo cáo tài chính.

   64 p hce 26/12/2020 23 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Bài 4 - ThS. Phí Văn Trọng

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Bài 4 - ThS. Phí Văn Trọng

  "Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Bài 4: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu" cung cấp đến các bạn kiến thức về nguồn vốn chủ sở hữu và nguyên tắc kế toán; kế toán nguồn vốn chủ sở hữu.

   42 p hce 26/12/2020 27 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số